22 juni 2020

Veranderingen voor de vergoeding van fysiotherapie aan kwetsbare groepen

Fysiotherapie voor een aantal kwetsbare groepen (zogenaamde Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)) wordt per 1 januari 2021 overgeheveld van de huidige tijdelijke subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet.

Welke groepen betreft het?

Het gaat om:

  • ouderen met multiproblematiek
  • mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • volwassen mensen met een verstandelijke beperking
  • patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)

In alle gevallen gaat het om zorg onder regie van een specialist ouderengeneeskunde (SO), arts verstandelijk gehandicapten (AVG) of gedragsdeskundige. Zij worden door de NZa regiebehandelaren genoemd. Deze patiënten wonen (nog) thuis. Zij zijn verwezen door de huisarts of kinderarts. Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntengroepen (GZSP) werd voorheen ‘Aanvullend Geneeskundige zorg’ genoemd. Het gaat landelijk om zo’n 30.000 patiënten, maar het aantal stijgt relatief snel door het beleid om mensen langer thuis te laten wonen.

Wat verandert er?
De zorg wordt voortaan ingekocht door verzekeraars, in plaats van dat ze vergoed wordt door het zorgkantoor. Patiënten moeten voor deze zorg hun eigen risico betalen, als het gaat om zorg uit de basisverzekering. Fysiotherapie kan vanaf 1 januari 2021 op drie manieren geleverd worden aan deze kwetsbare patiënten:

  1. Als onderdeel van de integrale dagbehandeling. Deze wordt altijd vergoed uit de Zvw en wordt door de instelling gedeclareerd als zorg geleverd in een groep. De paramedische zorg in de dagbehandeling is opgenomen in het behandelplan van de regiebehandelaar. Bij de declaratie wordt gebruikt gemaakt van de prestaties zoals omschreven in de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  2. Als paramedische zorg conform het behandelplan van de SO, AVG of gedragsdeskundige (de regiebehandelaar). Dit wordt gedeclareerd als een lange zitting. Daarbij is nieuw dat de AGB code van de regiebehandelaar moet worden vermeld, in plaats van de verwijzer. Afhankelijk van de aandoening en aanspraak is er een vergoeding uit de Zvw.
  3. Indien er een heel andere zorgvraag is, kan er reguliere paramedische zorg geleverd worden (in zeldzame gevallen kan dit voorkomen; ook hier geld aanspraak conform Zvw.).

Lange zitting uitgebreid voor specifieke kwetsbare patiënten
Voor de onder 2. genoemde zorg wordt dus de prestatie lange zitting uitgebreid in 2021. Er moet een regiebehandelaar zijn (SO/AVG of gedragswetenschapper) die een behandelplan opstelt. De AGB-code van de regiebehandelaar moet vermeld worden op de declaratie. De verwijzer hoeft niet vermeld te worden.