Ontwikkelingen bekostiging fysiotherapie en mobiliteitshulpmiddelen

21 nov 2019
Plannen VWS

Overheveling naar Zorgverzekeringsweg

Er zijn plannen van het Ministerie van VWS om de bekostiging van fysiotherapie voor volwassen gehandicapten, onderdeel van Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntengroepen (GZSP), per 2021 over te hevelen van de huidige tijdelijke subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet. Het betreft zorg aan mensen die geen Wlz-indicatie hebben en die daar ook (nog) niet voor in aanmerking komen. Het is van belang dat collega’s zich informeren en voorbereiden op deze ontwikkelingen, ook omdat veel cliënten geen aanvullende verzekering hebben.

Mobiliteitshulpmiddelen

Ook heeft het zorgkantoor een schrijven doen uitgaan waarin wordt aangegeven dat per 01-01-2020 ook de cliënten met indicatie verblijf zonder behandeling hun mobiliteitshulpmiddelen via de Wlz vergoed krijgen. Er is extra geld beschikbaar gesteld om de aanvragen te doen. Het wordt hierdoor ook mogelijk om een scootmobiel of aangepaste fiets voor cliënten aan te vragen die nu verblijf met behandeling hebben. De roerende voorzieningen (tilliften, bedden etc.) voor cliënten met verblijf zonder behandeling moeten nu uit het budget van de instelling komen. Ook daar is extra budget voor.

Trefwoorden: